_____DISCOGRAPHY___________________________________

Joji Yuasa - COLLECTION OF CHAMBER MUSIC

Fontec - Compact disc 9429

Mario Caroli - flute, Toshiya Suzuki, recorder

TRACKLIST

1. Interpenetration (version for flute and recorder); 2. Projection (for string quartet); 3. My Blue Sky (for solo violin); 4. Projection (for String Trio); 5. Projection (for two pianos); 6. Music (for Marimba); 7. Rumbling (for Tuba)

NOTE

Live recorded in Akiyoshidai (J) during the Skiyoshidai COntemporary Music Seminar & Festival 2004. Other Musicians performing in this recording: Yasutaka Hemmi (Violin), Yoshu Kamei (Violin), Fumiko Kai (Viola), Tomoki Tai (cello), Asako Urushihara (violin), Kyoko Takezawa (violin), Ysushi Toyoshima (viola), Tsuyoshi Tsutsumi (cello), Kaori Kimura & Ichiro Nodaira (piano), Sumire Yoshihara (marimba), Shinya Hashimoto (tuba)

BUY IT: https://www.fontec.co.jp/bin/cdd3e.cgi?numb=FOCD9429&action=search&list=on&pass=